Verantwoord leiderschap

We lossen het gewoon op

Een probleem wordt een crisis wanneer je in je denken en doen gemist hebt wat er in de realiteit toe doet. Zolang je niet beschikt over de vormen van denken en doen die het probleem in de kiem kunnen smoren of zelfs hadden kunnen voorkomen, herken je niet wat er misging en blijf je doen wat je deed om het probleem op te lossen. Onbewust is een probleem in een crisis overgegaan.

Na dit programma overkomt dat je niet meer. Je wordt wegwijs gemaakt in alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme. Je leert die in organisaties en daarbuiten te gebruiken op basis van geschiktheid. Dat verstaan we onder Verantwoord Leiderschap.

Het bijzondere is dat wat je daarna denkt en doet een bewuste vanzelfsprekendheid is geworden. Dat ligt voor de hand omdat ieder mens van nature beschikt over alle vormen van betekenisgeving en pragmatisme, maar sommige moet je alsnog veroveren omdat je in de omgeving waar je opgroeide daarin niet bedreven bent geraakt. Je zegt na dit programma bij het opkomen van een probleem dan ook: ‘We lossen het gewoon op.’

Heeft u interesse in dit programma of heeft u een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Duurzaamheid en menselijkheid

Duurzaamheid wil in dit programma zeggen dat wat in wisselwerking met de omgeving en al wat daarin is ontstaan en leeft kan blijven groeien en ontstaan. Elke verandering is uitdrukking van invloeden die er heersen. Het leidt niet tot laisser faire, maar ‘mogelijk maken’ in plaats van ‘maken’.

Menselijkheid wil zeggen dat je herkent en beleeft wat voor een ander betekenis heeft, en daarnaar handelt. Het is een vangnet bij falen en ongelukken, maakt mogelijk wat je niet alleen voor elkaar kunt krijgen, ook niet met behulp van technologie.

In verantwoord leiderschap herken je de verbreding van repertoire in de invulling die bij organisaties aan deze vormen van duurzaamheid en menselijkheid wordt gegeven. De uitkomst wordt in de samenleving als realistisch ervaren.

Voor wie?

Dit programma is geschikt voor organisaties met bestuurders die problemen meemaken die steeds vaker crisisverschijnselen vertonen. Ze merken dat het doen en laten van hun organisatie een andere betekenis in de buitenwereld krijgt dan zij er zelf aan geven. Ze ervaren externe kritiek niet per se als onterecht maar zien oplossingen die kritiek wegnemen pas op lange termijn of beschouwen die als onrealistisch. Of ze willen er wel in meegaan maar weten niet hoe ze de veranderingen kunnen doorvoeren. Begrijpen dat het gaat om werken en besturen vanuit een ander paradigma is één, wezenlijk anders doen is twee. Hoe dan ook, het schept onzekerheid.

Wat ons betreft kijk je als bestuurder vanuit die optiek anders naar medewerkers. Je vraagt je af wie in staat is dit programma te volgen. Sommigen melden zichzelf aan, anderen hebben het impliciet al te kennen gegeven. Je stelt hen voor met ons in gesprek te gaan. Wij gaan met hen na wat zij willen, of ze ruimte hebben om hun denken en doen te verbreden, of ze zich na dit programma willen blijven inzetten voor de organisatie die met dit programma in hen investeert. Je vraagt je als bestuurder daarna af of je zo’n programma zelf zou dienen te volgen.

We laten geen deelnemers toe van wie we vermoeden dat ze niet in staat zijn evolutionaire betekenisgeving in hun oriëntatie en pragmatisme in hun handelingsrepertoire op te nemen. Het programma is zo opgebouwd dat de persoon in kwestie en wijzelf na deel 1 inzicht hebben of iemand met deel 2 wordt overvraagd.

Wie opgegroeid is in bijvoorbeeld Nigeria, Argentinië of India, geeft in het algemeen anders betekenis en kiest voor een andere vorm van pragmatisme dan iemand uit Nederland. Immigranten kunnen beschikken over vormen die nu in het repertoire van de organisatie ontbreken. De verbreding in vormen van betekenisgeving en pragmatisme in de organisatie is dan vooral een communicatieve en talige kwestie die met dit programma wordt verdiept en ondersteund.

Voor deelnemers van bedrijven die op internationale schaal opereren is in dit programma aandacht voor cultureel-antropologische kwesties. Dat kan leiden tot differentiatie in vormen van werken en organiseren om aan te sluiten bij de cultuur waarin een vestiging opereert. We kunnen voor deze bedrijven programma’s samenstellen die geheel in de Engelse taal worden afgespeeld. Daarvoor werkt Sezen Academy samen met Bascole en Stichting Sezen.

Programma overzicht

In het eerste deel staat herkenning van vormen van betekenisgeving in waarnemen, handelen en oordelen centraal. Je volgt het programma Gevoel voor realiteit tot en met de 15e dag. Uiteraard ga je herkennen welke vormen van pragmatisme en betekenisgeving bepaalde activiteiten en situaties bevorderen of juist tegengaan. Zorg vraagt bijvoorbeeld om sociaal pragmatisme en sociale betekenisgeving. Die kunnen nooit van de grond komen als je uit moet gaan van een systeem. En je begrijpt dat biodiversiteit in een cultuurlandschap iets heel anders is dan biodiversiteit in de natuur.

Je gaat steeds sneller de vormen van betekenisgeving in situaties, gedrag en taal herkennen. Bijvoorbeeld dat duurzaamheidsprogramma’s van de EU en de Nederlandse regering zijn gebaseerd op maakbaarheid. Je gaat de kern van de problemen onder de bekende crises in Nederland zien en hoe die voorkomen hadden kunnen worden door uit te gaan van wisselwerking in plaats van modellen, wetten en systemen. Je neemt waar dat betekenis verschraalt als steeds meer facetten worden uitgedrukt in geld en getallen.

In het tweede deel oefenen we vormen van pragmatisme en hoe je daarmee verschillende definities van de situatie instelt. We behandelen evolutionair pragmatisme in meerdere hoedanigheden. Op macroniveau komt aan de orde hoe een visie ontstaat op een democratie waarin mensen aan de voet van de samenleving geholpen worden, zonder dat ze dwang van de overheid of organisaties ervaren. Op mesoniveau: hoe evolueren ideeën over activiteiten tot concept en welke definitie van de situatie stel je in die geschikt is bij uitvoering? Op microniveau: hoe dragen die evoluties bij aan toekomstperspectief voor burgers, klanten, medewerkers.

Je raakt ook meer bedreven in sociaal pragmatisme. Hoe ervaren mensen het als vangnet, hoe als hulp, hoe geeft het energie, wanneer ontneemt het juist dat? Gedurende het programma wordt de aandacht erop vastgehouden. Je eigen casus en omgeving is oefenmateriaal. Voor elke activiteit komt de geschikte definitie van de situatie bovendrijven. Je wilt het handelingsrepertoire en de oriëntatie van medewerkers en operationeel leidinggevenden herkennen, zodat ze een bijdrage in de organisatie kunnen leveren die overeenkomt met hun mogelijkheden. Dat ligt gevoelig, is complex. Het is een voordeel als de organisatie activiteiten heeft die om verschillende vormen van pragmatisme vragen.

In de praktijk vraagt elke medewerker en activiteit de volle aandacht en kunnen kwesties opkomen die je niet hebt voorzien. Dit programma is een instrument om overgang op een andere vorm van betekenisgeving en pragmatisme voor medewerkers mogelijk te maken. Dat kan per medewerker een feest zijn, maar kan ook leiden tot persoonlijke, spanningsvolle situaties. We reiken aan en trainen hoe je daarmee omgaat. Ook zijn er gevolgen voor de werkwijze van stafdiensten. Neem je die van meet af aan mee? Hoe zorg je dat je regie hebt en houdt?

Na dit deel heb je inzicht in wat moet veranderen, hoe dat kan en hoe je daaraan leiding geeft. Het is duidelijk dat het alleen evolutionair mogelijk is, niet van de ene op de andere dag gedaan is. Dit programma biedt je het overzicht dat je nodig hebt om die evolutie te beïnvloeden, te begeleiden en te richten. En je merkt de gevolgen ervan, ook financieel. Elke activiteit die passend is ingesteld kost minder, geeft sneller resultaten bij hogere kwaliteit. Bureaucratie krimpt in, mensen ontplooien weer hun initiatiefkracht en creativiteit, critici zijn niet langer opposanten met wie je niet communiceert, maar mensen die willen bijdragen aan verhoging van kwaliteit. Je herkent wie dit niet wil of kan en hoe je ervoor zorgt daar niet sacherijnig van te worden.

Het derde deel staat in het teken van besluitvorming. Je doorziet de situatie en de gewenste veranderingen. Hoe communiceer je daarover met het bestuur? Hoe ziet een evenwichtige beschrijving van wat passend is eruit? Hoe zorg je ervoor dat de problematiek klein en overzichtelijk blijft? Het kan leiden tot verhitte discussies, politisering van issues, tot roddel en zwartmakerij. Dat kan angstaanjagend of ergerniswekkend zijn, maar is niet vreemd. Overgangen in betekenisgeving raken direct de oriëntatie en het handelingsrepertoire van mensen en daarmee hun identiteit. We gaan in op vragen als: hoe zorg je ervoor dat verschillen in oriëntatie en handelingsrepertoire niet tot blokkades leiden? Hoe bereik je dat verbreding in vormen van pragmatisme en betekenisgeving als verrijking worden ervaren? Wat doe je met social media, met AI? Hoe kun je bestuursleden al tijdens dit programma informeren en bespreekbaar maken wat het de organisatie oplevert?

Hoe ga je om met bezwaren die mensen presenteren: de veranderingen zijn strategisch gevaarlijk; het is juridisch onmogelijk, wetten en ordeningen zitten in de weg; de media zijn negatief; de ambitie is te groot; er zijn al zoveel veranderingen geprobeerd, waarom zou deze wel lukken? Het is belangrijk niet alles serieus te nemen. Doe je dat wel dan kun je weerstand verhogen in plaats van verkleinen. Deelnemers aan dit programma krijgen de mogelijkheid serieuze kritiek van beren op de weg te onderscheiden, en de praktische omgang ermee te oefenen met andere groepen deelnemers die het programma Gevoel voor realiteit volgen. Dit deel van het programma wordt begeleid door moderatoren die ervaring hebben met veranderingsprocessen.

Ergens onderweg begin je met het instellen van een nieuwe definitie van de situatie. Wij zorgen voor twee soorten begeleiding. De eerste is in de groep waarmee je begonnen bent. Je bent met eigen casuïstiek bezig en periodiek nemen we met elkaar in de groep door wat eenieder meemaakt. De tweede vorm is begeleiding bij het eigen organisatieproces. De frequentie en aard ervan hangt af van het veranderingsproces, van wat je wenselijk acht en welke mate mogelijk is binnen het programma.

In alle programmaonderdelen presenteren we moderatoren en begeleiders bij wie je ervaring herkent die past bij het betreffende onderdeel. Het is de uitkomst van 35 jaar waarnemen en ontwikkelen en 20 jaar modereren en begeleiden in Sezen Academy. Er zijn oud-deelnemers die graag over hun ervaringen vertellen.

De doorlooptijd van het totale traject is 2 jaar.

Praktische informatie

 

Prijs € 27.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 10
Tijdsbeslag (indicatie) 41 dagen, waarvan 15 met avondprogramma’s, deels met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd  2 jaar
Start 2 keer per jaar
Praktische informatie

 

Prijs € 27.500,- (excl BTW)
Aantal deelnemers 10
Tijdsbeslag (indicatie) 41 dagen, waarvan 15 met avondprogramma’s, deels met overnachtingen. Plus de tijd die je nodig hebt voor oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd  2 jaar
Start 2 keer per jaar
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Verantwoord leiderschap*

  Opmerkingen

  Dit programma wordt 2 keer per jaar ingepland.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Digitale brochure aanvragen

   Aanhef*
   MevrouwDe heer

   Naam*

   E-mail*

   Telefoonummer*

   Opmerkingen

   Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.