Gevoel voor realiteit

Het lonkend perspectief van deze leergang

Als je mensen kunt vertrouwen leef je makkelijker. Als je in wisselwerking kunt zijn met je omgeving, ben je vitaler. Kun je beide dan heb je gevoel voor realiteit, explodeert kwaliteit van leven, lonkt een hoopvolle toekomst.

Om daar te komen moet je in deze tijd nogal wat hordes nemen. Het helpt als je die tijdig ziet en er geen energie en toekomstperspectief aan kwijtraakt. Door overzicht en handelingsvermogen te vergroten zul je merken dat je bijdrage aan de omgeving groeit.

Dit is het lonkend perspectief van deze leergang.

Heeft u interesse in deze leergang of een specifieke vraag? Het team van Sezen Academy helpt u via mail of telefonisch 0343-595802 graag verder.

Waarop deze leergang berust

Deze leergang berust op de ervaring dat ons leven steeds meer ingekaderd wordt ten koste van wisselwerking met anderen en onze omgeving. Wat voor mensen betekenis heeft is vervangen door doelen die overheden, organisaties en deskundigen opstellen en waarmee ze een kwaliteitsvol leven beloven. Maar je ervaart dat je door regels, generalisaties en organisatietaal vooral veel kwijtraakt en dat het knap lastig is in zulke omstandigheden naar eigen inzicht te leven, wonen en werken. Alle crises die we nu meemaken komen voort uit wat al heel lang zo wordt genegeerd.

Je kunt je eigen ruimte en inzicht alleen tot gelding brengen als je door die inrichting en ontwikkeling van de samenleving heen kunt kijken. Dat lukt als je herkent hoe mensen betekenis aan verschijnselen geven en hoe dat hun oriëntatie en hun handelen bepaalt. Wanneer je vormen van betekenisgeving als referentie tot je beschikking hebt kom je anders in de wereld te staan, ga je begrijpen hoe de huidige toestand is ontstaan, kun je een handelingsrepertoire opbouwen waarmee je je eigen ruimte inricht zodat je wisselwerking met anderen en al wat leeft kunt versterken. Je geeft richting, zonder met richting geven bezig te zijn. Om daar te komen bieden we een route in vier delen.

Deel 1 Alle leven is betekenisgeving geeft de vier funderende vormen van betekenisgeving. Je gaat ze herkennen: in oriëntaties en handelingsrepertoire van mensen en als definitie van de situatie in omgevingen. Religies zijn bijvoorbeeld expressies van combinaties van betekenisgeving; we beschrijven ze op een manier waaraan je dat kunt herkennen. En we bespreken hoe mensen wil tot macht tonen. Die wordt vooral voelbaar in het opdringen van definities van situaties.

Deel 2 De toestand die is ontstaan gaat in op de vraag: hoe zijn mensen in de afgelopen eeuwen met die vermogens en hun omgeving omgegaan? Wat is bijvoorbeeld een democratie? Welke vormen van betekenisgeving liggen daaraan ten grondslag? De vraag komt op of de democratische rechtsstaat nog een democratie is. Je gaat herkennen welke definitie van de situatie ergens heerst en of die daar past. De invloed van wetenschap en technologie en het vermogen te organiseren worden zichtbaar, zowel in wat ermee is bereikt als wat ermee is verloren gegaan. Je kunt de toestand duiden waarin we zijn geraakt en hoe jezelf en je naasten daardoor worden geraakt.

In deel 3 Naar een hoopvolle toekomst staat wisselwerking centraal en hoe wetenschap, technologie en het vermogen tot organiseren daarbij helpend te gebruiken zijn. Een hoopvolle toekomst komt in zicht, krijgt een concrete vorm voor jezelf en je naasten en de omgevingen waarin je werkt. Je bent inmiddels allang op weg om je inzichten en ervaringen uit de opleiding te gebruiken.

In deel 4 Omgaan met je invloed ga je effecten van de verbreding van je oriëntatie bij jezelf en anderen merken. Je krijgt taal tot je beschikking om jouw inzichten op anderen over te brengen. Samen met de reisgenoten in je leergroep en begeleiders ontwikkel je je verder.

In het boek Realiteit en Werkelijkheid kun je nalezen wat is aangereikt. Zo kun je thema’s uit het boek met mensen in je eigen omgeving delen als je merkt dat jouw nieuwe inzichten voor hen ook tot verandering leiden. Andere inzichten en ervaring die bij stichting Sezen en Sezen Academy in de loop van 25 jaar zijn opgebouwd vind je vooral in de vormgeving van de leergang terug.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor wie een weg zoekt naar hoopvol toekomstperspectief, voor jezelf en degenen die je liefhebt; voor wie vastgeraakt is in de toestand die is ontstaan en die de huidige crises heeft opgeleverd; voor wie meer inzicht in de samenleving en maatschappij wil opdoen en dat tot gelding wil brengen.

Programma overzicht

Deel 1: Je gaat het verschil tussen realiteit en werkelijkheid ervaren zodra je vormen van betekenisgeving en de ermee verbonden vormen van pragmatisme als referentie tot je beschikking hebt. Het begint met een blok waarin waarnemingsvermogen alle aandacht krijgt. Daarna volgen vier blokken waarin steeds een vorm van betekenisgeving centraal staat. In elk blok kom je verschillende moderatoren en omgevingen tegen. Ertussen zit steeds een overgangsdag om de blokken met elkaar te verbinden.

In totaal zijn het achttien dagen met elf avonden en een doorlooptijd van tenminste vijf maanden.

Deel 2 volgt een maand later en omvat drie blokken van drie dagen met zes avonden. We gaan in op de toestand die is ontstaan en hoe je die vanuit pragmatisme en betekenisgeving uitleest. Dit deel sluit af met de vraag hoe die toestand je persoonlijke mogelijkheden en je omgeving heeft beïnvloed en bepaald. Een keur van sprekers komt in verschillende omgevingen langs.

Dit deel heeft doorlooptijd van drie maanden. Daarna hebben de deelnemers ieder een evaluerend gesprek met de begeleider.

Deel 3 volgt een maand later. Het eerste blok van drie dagen gaat over hoe herstel van evolutionaire betekenisgeving en evolutionair pragmatisme in het dagelijks leven, in een democratie, het recht en het onderwijs eruit kan zien.

Tijdens het tweede blok van drie dagen gaan we in op hoe herstel van groepssociale betekenisgeving en groepssociaal pragmatisme in het dagelijks leven, in wonen en werken en leidinggeven eruit kan zien.

Deel 4 De verkregen inzichten leiden tot veranderingen in oordeelsvermogen en handelingsrepertoire. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden in wisselwerking met de omgeving en anderen.

In intervisieverband bespreek je in je leergroep je ervaringen. Er zijn regelmatige, in afnemende frequentie, evaluatiemomenten met moderatoren. Dit deel van de leerweg duurt maximaal een jaar. De intensiteit, duur en inhoud is per deelnemer en groep verschillend; de begeleiding is daarmee ook variabel.

De doorlooptijd van het totale programma is twee jaar.

Praktische informatie

 

Prijs In verband met de toenemende inflatie factureren we in delen. Prijsindicatie eerste (grootste) deel: € 13.000,- (incl BTW)
Verblijfkosten Prijsindicatie voor het eerste (grootste) deel: € 2.500,- (incl BTW)
Aantal deelnemers 8-10
Tijdsbeslag 39-45 dagen en 21 avondprogramma’s met overnachtingen. Plus de tijd die je steekt in oefeningen, opdrachten en leeswerk.
Doorlooptijd 2 jaar
Start 1 keer per jaar
Aanmelden

  Aanhef* MevrouwDe heer

  Naam*

  E-mail*

  Telefoonummer*

  Adres*

  Kies het datumschema van Gevoel voor realiteit*

  Opmerkingen

  Deze leergang wordt 1 keer per jaar ingepland. Bij interesse van meer dan 10 personen kijken we of een tweede editie mogelijk is.

  Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.

  Vanaf de eerste dag is betekenisgeving de verbinding naar het hart. Je leert je te kunnen verplaatsen in een ander om zo conflict te vermijden of te verzachten. Betekenisgeving heeft zeker raakvlakken met integratie. Buitenlanders die in Nederland aankomen nemen eigen cultuurkenmerken mee. Het nieuwe cultuur-gereedschap ontbreekt, terwijl iedereen hier in Nederland op zoek is naar houvast. Dat is wat Sezen Academy kan geven.

  Dogan Yavuz

  Lees meer ervaringen van deelnemers